กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

Advertisement   Advertisement   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา วิธีการสมัคร Advertisement ดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามเอกสารแนบ จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงาน พร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : [email protected] ชื่อเรื่องระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน” รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม […]

สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อุบลฯ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 18-22เม.ย.65

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราจ้าง/เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติทั่วไป 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 2.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 2.7 มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชน 2.8 มีมนุษยสัมพันธ์ดี วัน เวลา รับสมัคร และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ […]

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 – 29 พ.ย.56)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี […]

error: