นิด้า รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-28มี.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   👥นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 🔸ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 🔸สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ 🔸วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท 🔸สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th 🔸 รายละเอียดประกาศ 🔻 https://personnel.nida.ac.th/main/images/som/215-2567.pdf 📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 28 มีนาคม 2567 📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

ธนารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7-15ก.ย.65

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7-15ก.ย.65 ในวันและเวลา ราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 053-620147 ต่อ 13 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1 อัตรา) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ […]

ธนารักษ์ตรัง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7-11ก.พ.65

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ตรัง https://trang.treasury.go.th/th/ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (ถือวันที่ประทับตราในการส่ง) จ่าหน้าซองถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 วงเล็บมุมซอง “สมัครลูกจ้าง ชั่วคราว” ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบจะมอบให้ผู้สมัครในวันที่เข้าสอบ และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 30 ธันวาคม 2564 รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง – วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว – มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี – ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4 อาคาร วช.4 […]

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสต วิธีการสมัครสอบ ส่งไปรษณีย์ มาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ชั้น 4 ห้อง 417 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 095 648 6443 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจันทร์ […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง – วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว – มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – มีทักษะในการติดต่อประสานงาน (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว) – สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet) – มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ – มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2564 รับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ภพ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ภพ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน อาคาร วช. 4 ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2445 /0-2579-1370-9 ต่อ 260/261/406 *** ประกาศรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (1 ตำแหน่ง 1 อัตรา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทุกสาขา ค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการเงิน 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office 3) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล 4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี […]

1 2 5
error: