มรภ.ภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-2มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน บัญชีและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2. มีความรู้ความสามาถด้านคอมพิวเตอร์ 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel เป็นต้น 4. มีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำหรับ การเบิก-จ่ายเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด 5. มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ชื่อสัตย์ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา 6. […]

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.65

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-20พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การยางฯสาขาท้ายเหมือง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-20เม.ย.65

  การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2565 การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท โดยไม่ผูกพันในการรับเข้าเป็นพนักงาน คุณสมบัติเฉพาะ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห่งนี้ได้ 3. มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่การ 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ – ปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ การยาง […]

สสจ.ชัยนาท รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-4มี.ค.65

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท/เดือน ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5518 ต่อ […]

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-16ธ.ค.64

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาจาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1130

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ผู้รับการ บรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินนำสมทบส่งกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละของเงินค่าจ้างตามที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) การรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย […]

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ไม่ผ่าน ก.พ.

  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ซอยโยธี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณียังไม่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับ A 2 จะต้องดำเนินการสอบ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.personnel.nu.ac.th/home/) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน […]

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สถาบันพยาธิวิทยา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 390 2212 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 8
error: