ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน24,000บาท บัดนี้-29พ.ค.66

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท 24,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:​​​​​​​ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสังศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน 2. มีความรู้ความเข้าใจวิธีดำเนินการมาตรฐานในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 3. มีความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. มีความสามารถในการค้นคว้า การจัดการข้อมูล สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล 5. […]

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา – ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการเช้าเวลา 08.30-12.00 น. บ่ายเวลา […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2053 /2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เลขประจำตำแหน่ง 3274 – 3275 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสถิติ ได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถออกพื้นที่ในชุมชนได้ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข บัดนี้ -20 ต.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ตุลาคม 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.โท บัดนี้-17มิ.ย.64

  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://oots.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 21-28 พ.ค.64

  จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ชีวการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี หรือ สามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่าน E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 21-28 พ.ค.64

  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ชีวการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ก.พ.60

กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (044) 305131, 305134 ต่อ 165 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(20อัตรา) รพ.พุทธชินราช เปิดรับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-16และ9-20ก.ย.59 เงินเดือน15,960

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,960 บาท ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศ่าสตร์ วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-16 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศ่าสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-20 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 […]

1 2 3
error: