คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.พะเยา รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25ต.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราการจ้างรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ใช้สื่อ Social Media (facebook, Tiktok, Line, Instagram) หรือสื่อสาธารณะอื่น มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ดี มีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ทั้ง ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ วิดิโอ ภาพเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิก UX/UI 2D 3D มีความรู้และความสนใจ Blogger, Vlogger, Brand Character, เทคโนโลยีอื่น, สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัล สื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement รับสมัครบัดนี้-25ต.ค.65 ในวันจันทร์ – ศุกร์ […]

ม.อุบลราชธานี รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี เงินเดือน21,000

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,000 บาท คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน 18ส.ค.-7ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีน และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 7-18เม.ย.65

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2565 สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 6. หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี […]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 4 อัตรา

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 4 อัตรา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน 1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 13,000 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา หน่วยงาน กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 13,000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา หน่วยงาน กองนโยบายและแผน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท 4. ตำแหน่ง […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 5-25 พ.ย.64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2564 […]

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครนักประชาสัมพันธ์

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 จนถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2524 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ใต้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-613003, 081-8564214 และ 098-9853184(ในเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 อัตรา โปรดยื่นขอโอนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 12-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 7310  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 5 หน้า)  

(54อัตรา สมัครออนไลน์) บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครงานบัดนี้-31ส.ค.59

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ ลงทะเบียนสมัครงาน การลงทะเบียนสมัครงานทางเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th จะทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการอัพเดทข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

1 2
error: