อบต.น้ำทรง นครสวรรค์ รับโอนย้ายผอ.กองคลัง-นักทรัพยากรบุคคล-นายช่างไฟฟ้า

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Advertisement – ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา – นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 อัตรา – นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 อัตรา ยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด อบต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-200505 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1-7ก.พ.65

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ 12,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรีทุกสาขา

  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นผู้มีทักษะในการเป็นพิธีกร มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการนำเสนอในระดับดี มีทักษะในการจัดประชุมออนไลน์ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีบุคลิกดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th (หัวข้อข่าวสมัครงาน) 1.กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2289 /2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง 3211 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน18,000 8-14มิ.ย.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 ภายในวันที่ 8-14 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6-13ธ.ค.59

รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง โทร.0 7520 1236 ภายในวันที่ 6-13 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 21-25พ.ย.59 เงินเดือน18,000

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สถาบันโรคผิวหนัง คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000-19,500

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่15 หมู่7 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0-2386-8153 ต่อ 214 ภายในวันที่ 27 พ.ค.-2 […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ สมัครทางเว็บไซต์ ้http://www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค.59 ตลอด24 ชั่วโมง >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวส./ป.เจ้าพนักงานเภสัชฯ/ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,540-10,200 บาท (ตามวุฒิ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี […]

1 2 3
error: