ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-7พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) 1. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝทส.) จํานวน 4 อัตรา 2 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (ฝพส.) จํานวน 5 อัตรา 3 สํานักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สผส.) จํานวน 8 อัตรา 4 สํานักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) จํานวน 4 อัตร อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท Advertisement สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ […]

ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-3พ.ย.66

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก ปีบัญชี 2566 1. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากําลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคําวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยีโยธา […]

ธ.ก.ส.รับสมัครช่างก่อสร้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.66

  ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นช่างก่อสร้างระดับ 3 และระดับ 4 1. ช่างก่อสร้าง ระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.ขึ้นไป (ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนด และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2. ช่างก่อสร้าง ระดับ 4 จำนวน 9 ตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. […]

ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานวิเคราะห์งานบุคคล-บุคลากรสวัสดิการ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่เกินระดับ 7 1. พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 1 อัตรา – อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาการวัดผล วิจัยการศึกษา – มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบประเมินสมรรถนะ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดความรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อมูลและสถิติจากผลการทดสอบ หรือนำข้อมูลและ สถิติการทดสอบไปดำเนินการปรับปรุงแบบทดสอบ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี – หากมีประสบการณ์ในใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงาน เช่น SAP หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – หากผ่านการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. บุคลากร ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เพิ่ม 1 อัตรา […]

ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์(กราฟฟิค-สื่อ-ช่างภาพ) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ธ.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ 1 อัตรา 2. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) 2 อัตรา 3. พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบเท่าด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุพนักงาน630อัตรา ป.ตรี 17-21ต.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565 จำนวน 630 อัตรา โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1. ภาคเหนือ 106 อัตรา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร) 2. ภาคอีสาน 329 อัตรา (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี TOECIC500 มีใบอนุญาตฯ 15อัตรา

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 15 อัตรา – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ – สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนน การสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน รับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com บัดนี้-21ต.ค.565 และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 […]

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครผู้จัดการใหญ่ ยื่นโปรไฟล์ได้ตั้งแต่บัดนี้-11พ.ย.นี้

6 ตุลาคม 2565 นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกประกาศรับสมัครผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เนื่องจากนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 มี.ค. 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2565 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ หรือ พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.baac.or.th โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร 1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 1.7 […]

ธ.ก.ส. สาขาปง พะเยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาปง – เพศชาย หรือเพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือ ระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปง อัตราเงินเดือน ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาปง บัดนี้-8ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

“สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เปิดจอง6มิ.ย.นี้ ลุ้น10ล้าน

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เปิดจอง 6 มิถุนายน 2565 เงื่อนไขวงเงินรับฝาก รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท เปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 17 มิถุนายน 2565 วงเงินรับฝาก 78,000 ล้านบาท ช่วงที่ 2 เปิดรับฝากวันที่ 19 กันยายน 2565 วงเงินรับฝาก 22,000 ล้านบาท ช่องทางรับฝาก ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile สิทธิผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลากสำหรับเกษตรกรบุคคล สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2565 สำหรับการจองสิทธิ์ช่วงที่ 1 และครบกำหนดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2565 สำหรับการจองสิทธิ์ช่วงที่2 สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่าน www.baac.or.th และ Line Official : […]

1 2 3 8
error: