กลาโหมเผย “เกณฑ์ทหาร” ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

Advertisement 1 เมษายน 2567 วันแรกของการเกณฑ์ทหารของประเทศไทย ประจำปี 2567 พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ข้อมูลเกี่ยวกับทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2567 จำนวน ประมาณ 85,000 คน เมื่อเทียบกับยอดทหารกองเกิน ในปี 2566 จำนวน ประมาณ 93,000 คน ถือว่าปี 2567 ยอดลดลงกว่า 8,000 คน Advertisement โดยยอดที่เรียกเกณฑ์ในปี 2566 มีจำนวนประมาณ 83,000 คน แต่ในปี 2567 มีจำนวนประมาณ 70,000 คน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จำนวนลดลงกว่า 13,000 คน สำหรับการสมัครทหารกองประจำการ ในโครงการทหารออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2564 มีจำนวนประมาณ 3,000 คน (ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นโครงการฯ) จากนั้นในปี […]

เปิดรายละเอียด กำหนดการ-คุณสมบัติ เกณฑ์ทหาร ปี 2567

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เผยแพร่ประกาศกองทัพบก กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ตรวจเลือกทหารกองเกิน ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2538 ถึง 2545 ซึ่งมีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวง บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จากเจ้าหน้าที่สัสดี ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนและไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ […]

กห.ออกคำสั่ง เลื่อนปลดทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการ ทดแทนการเกณฑ์

29 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 275/2566 เรื่อง การเลื่อนกําหนดเวลาปลดทหารกองประจําการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ด้วยกระทรวงกลาโหมมีเหตุจำเป็นเลื่อนกำหนดปลดทหารกองประจำการ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการไปสู่ระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร โดยให้ทหารกองประจําการที่รับราชการครบกําหนดเวลาปลด รับราชการในกองประจําการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 และความในมาตรา24 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 จึงกำหนดการปฏิบัติในการเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ ดังนี้

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

  กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท ) 8. […]

error: