คลังแจง ให้ต่างชาติถือครองที่ดินไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เกณฑ์เข้มงวดกว่า

Advertisement 31 ตุลาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ให้ต่างชาติศักยภาพสูง 4 ประเภท เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนนั้น เป็นลักษณะคล้าย ๆ เรื่องเดิมที่เคยมีอยู่ในอดีต ช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้ง ที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักการเดิม แต่มีเงื่อนไขของกลุ่มบุคคลเข้ามาด้วย ซึ่งจะเข้มงวดกว่าในอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ำ Advertisement ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดให้ชาวต่างชาติลงทุน เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นั้น ควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์เข้าไปเพื่อกระตุ้นการจ้างงานด้วยหรือไม่ จะต้องไปดูรายละเอียดเงื่อนไขของร่างกฎหมายที่ออกมาก่อน Advertisement ขณะที่ระยะเวลาในการลงทุนลดลงจากเดิม 5 ปี เหลือ 3 ปี เพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะต้องดูเหตุผลในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่แน่ใจในรายละเอียด แต่ก็ยังมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่นั้น ผู้ที่มาลงทุนในไทยอาจจะต้องการในที่อยู่ ที่พักพิง ก็เป็นรูปแบบนี้ไม่ได้ต่างจากในอดีตที่ผ่านมา “ผมยังไม่เห็นรายละเอียดร่างกฎหมาย แต่กฎหมายที่ออกมาเป็นการกำหนดเฉพาะกลุ่มเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา จึงยังไม่กล้าสรุปในรายละเอียดที่จะออกมา […]

ครม.ไฟเขียวร่างกฎให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แลกลงทุนขั้นต่ำ 40ล้าน

25 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายอนุชากล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวงเป็นการกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเอง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ […]

error: