ครม.อนุมัติ “ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 3จังหวัดใต้ อีก3เดือน ถึง20ก.ย.นี้

Advertisement 13 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า Advertisement ที่ประชุม ครม. รับทราบตามมติ ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2/2566 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วงปี 2566-2570 (ฉบับแก้ไข) ของ กอ.รมน.และให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นอำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเบตง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นครั้งที่ 72 Advertisement ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที […]

error: