ขนส่งเปิดให้ต่อใบขับขี่ แบบไม่ต้องจองคิวมาก่อน วอล์กอินไปได้เลย

Advertisement การต่อใบขับขี่ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เดิมทีกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทางเว็บไซต์เท่านั้น สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 Advertisement แต่ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้กลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สำนักงานโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้ว เพียงนำผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพท ย์เข้ารับบริการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้อบรมใบขับขี่ออนไลน์ และมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งเช่นกัน Advertisement นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ […]

error: