รับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจศาล85อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครผ่านระบบออนไลน์25ส.ค.-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม 85 อัตรา อัตราเงินเดือน ประกาศนียบัตร 9,400 – 10,340 บาท อัตราเงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. อายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาซาวิชา หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตำรวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 7 (1) (2) (3) แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าหนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ตามมติ ก.ศ. […]

error: