สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

Advertisement สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)   Advertisement สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สมัครงานราชการ ตำรวจชั้นสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [highlight]จำนวน 100 อัตรา [/highlight]ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน) คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56) เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า […]

error: