เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19

Advertisement เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ประกาศ เกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง Advertisement ในการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จะเป็นไปตามมติคณะอนุกรรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ในระดับเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิต จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท 2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท Advertisement หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ฯลฯ แต่มีเงื่อนไข คือ วัคซีนที่ฉีดจะต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรี ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ใครบ้างที่มีสิทธิยื่นคำร้อง?  ผู้รับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ที่โรงพยาบาลนั้น ๆ หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่สำนักงาน สปสช. สาขาเขตพื้นที่ทั่วประเทศ และหากผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย […]

error: