กฟน.ทำหนังสือถึง กทม. ขอเร่งรัดชำระหนี้ค่าไฟ-อื่นๆ กว่า492ล้าน

Advertisement 14 กันยายนที่ผ่านมา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร Advertisement โดยมีใจความว่า ด้วยการไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2564 และปิงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 492,482,256.11 บาท โดยขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบและเร่งรัดการชำระค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ชำระค่สาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 […]

error: