โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร “มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์-ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์”

Advertisement พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง “มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์” เป็น พันตรีหญิง- ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง “ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์” เป็น พันตรีหญิง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564)เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร Advertisement Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร […]

error: