เทศบาลเมืองยโสธร รับสมัครพนักงานจ้าง14อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-11ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   เทศบาลเมืองยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยครู(ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) ป.ตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3. ผู้ช่วยครู(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา  ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 4. ผู้ช่วยครู(วิชาเอกพลศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 1-11ก.พ.62

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทร.0-4575-6607 ภายในวันที่ 1-11 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา17-21ก.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร. 045-712721 ภายในวันที่ 17-21 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  […]

error: