(สมัครออนไลน์)มจธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท25ต.ค.-8พ.ย.60

Advertisement   Advertisement มจธ. เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส. – ปริญญาโท 62 อัตรา รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ (ประกาศรับสมัคร) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://kmutt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560 Advertisement คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 16 หน้า)     

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิจัย วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,500 14ก.พ.-6มี.ค.60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (ระดับปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท สังกัดศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  คุณสมบัติ – หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว – มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่สมัคร – สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย – ได้รับวุฒิ ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเคมีทางยา  เปิดรับสมัคร 14 ก.พ.-6 มี.ค.60 ณ งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือห้องศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

มจพ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ก.พ.60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 12,285 บาท เปิดรับสมัคร 20 ม.ค.-9 ก.พ.60    

หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)/ 22,750 บาท (สำหรับวุฒิ ป.โท) คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office และ Internet ได้ – มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีหนังสอรับรองคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาควิศวกรขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ 19ธ.ค.59-20ม.ค.60

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ 1) สำเร็จการศึกษา ป.เอก หรือกำลังศึกษา ป.เอก ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรี โท หรือเอก หรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – กรณีศึกษาในหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา (coursework) จะต้องศึกษารายวิชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองด้วย – กรณีศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยโดยไม่มีการศึกษารายวิชา (Research-based) ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษา โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองด้วย 2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (กรณีผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ 3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ – วุฒิ ป.ตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก – […]

(96อัตรา สมัครออนไลน์)มทร.ธัญบุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-12ธ.ค.59

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ เปน พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ดังรายละเอียดตอไปนี้ สายสนับสนุน ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สังกัด จํานวน 23 อัตรา – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 73 อัตรา (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้ – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท – วุฒิปริญญาโท ( 5ป ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท – วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดใหเปนภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑภาระงานขั้นต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย กรณีผูผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุ – วุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกลาวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให […]

(สมัครออนไลน์)กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน40,000

กองกายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-30 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ธ.ค.59

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท + เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ 1,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

(11อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงานวุฒิป.ตรี บัดนี้-29พ.ย.59

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560 คุณวุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 8-29 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา) มศว รับสมัครงาน บัดนี้-11พ.ย.59 เงินเดือน16,360

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5520 สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638 หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หากคุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ จะไม่มีสิทธิทำการส่งใบสมัคร ** 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา […]

1 2 11
error: