การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงาน26-30 ก.ย.59

Advertisement Advertisement การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ [ads] คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ กฟผ. – อายุ 31-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาทางด้านสื่อสารมวลชน – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนยังไม่หมดอายุนับถึงวันสมัคร – มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือบิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง Advertisement เอกสารประกอบการสมัครงาน – […]

กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิทยากร ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง คุณสมบัติ 1. อายุ 31-40 ปี นับถึงวันรับสมัคร 2. สำเร็จการศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ และมีวุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ 3. พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 8 ปี 5. มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือบิดา มารดามีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว […]

error: