(งานคนพิการ) กรมชลประทาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บรรจุ กทม.-ภูมิภาค สมัครออนไลน์ 3-10ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมชลประทาน รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักชลประทานที่ 15 (ส่วนภูมิภาค/นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต) วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา Advertisement 2. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.-นนทบุรี) วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-10 ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานคนพิการ)กรุงเทพธนาคม รับสมัครคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้พิการประเภท 3 จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา (ผู้พิการประเภท 3) (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) หน้าที่และความรับผิดชอบ – จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท – จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียด และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นด้านกฎหมายในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท – บริหารงานสัญญาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายกฎหมาย – ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – อายุ 22 – 45 ปี – เพศชาย / หญิง – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต – มีบัตรประจำตัวคนพิการ – มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานราชการคนพิการ ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) เงินเดือน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5 และจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://www.fpo.go.th/main/News/Job-announcement.aspx ภายในวันที่15ธ.ค.64-6ม.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบรรจุ ขรก. (คนพิการ) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ https://opsmoc.thaijobjob.com/ บัดนี้–30มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 11
error: