เปิดไส้ใน ‘ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า’ บังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.67

Advertisement 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงนามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2566 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น (Battery Eletric Vehicle-BEV) โดยไม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์สันดาป Advertisement เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและสังคมโดยรวม คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นไป เว้นแต่ในกรณีบริษัทยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เดิม ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.2567 และในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยไม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์สันดาป ให้บริษัทใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าตามที่แนบท้ายคำสั่งนี้เท่านั้น ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยรถยนต์ก่อนวันที่คำสั่งมีผลบังคับ โดยมีสิทธิได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เดิม ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้ 1.กรณีผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าตามคำสั่งนี้กับบริษัทเดิม […]

คปภ.สั่ง สินมั่นคง หยุดรับประกันวินาศภัยใหม่ชั่วคราว ให้มีผลทันที

จากกรณี ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) สิ้นสุดลง มาตรา 90/74 และ 90/12 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้บมจ. สินมั่นคงประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม […]

คปภ.รับสมัคร จนท.อาวุโส วุฒิ ป.โทขึ้นไป TOEIC550 บัดนี้-12เม.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท ด้านบัญชี บริหารความเสี่ยง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การประกันภัย การเงิน กฎหมาย หรือสถิติ – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล/การวิเคราะห์งบการเงิน/การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย/มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย/กฎหมายธุรกิจประกันภัย/ธุรกิจการเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี – มีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับ ป.โท ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.30 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป (หรือชนิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) – คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-12เม.ย.66 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-515-3995-9 ต่อ 5357 ในวันและเวลาทำการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คปภ.เผย 5 แนวทางประกันภัยประเมินค่าซ่อมรถถูกน้ำท่วม

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค กำหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง, สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ, สำนักงาน คปภ.เขตบางนา, สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยในการรับแจ้ง ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารการจัดทำประกันภัย รวมทั้งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย คปภ. เปิดกำหนดช่องทางในการแจ้งข้อมูลด้านการประกันภัย ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายสามารถแจ้งข้อมูลและขอรับการช่วยเหลือด้านการประกันภัย ผ่านช่องทาง E-mail : [email protected] มายังสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ หลังจากนั้นสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์จะรวบรวมตรวจสอบ และประสานไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อให้การดูแลด้านประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ยังได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้แจ้งบริษัทสมาชิก ได้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัย พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ […]

คปภ. ชี้ผับชลบุรีไฟไหม้ “เม้าน์เท่น บี” ไม่ได้ทำประกันภัยไว้

5 สิงหาคม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ผับชื่อดังในสัตหีบ “เม้าน์เท่น บี’ MountainB” อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 14 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟคลอก จำนวน 33 ราย เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ให้ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งการรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัย ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำประกันภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พร้อมสำรวจความเสียหายผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว นายสุทธิพล กล่าวต่อว่าได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ว่า จากการลงพื้นที่และตรวจสอบด้านการทำประกันภัย เบื้องต้นพบว่า สถานบริการ “เม้าส์เทน บี MountainB” […]

คปภ.รับสมัครนักวิชาการบัญชี ป.ตรี มีประสบการณ์ บัดนี้-29เม.ย.65

  คปภ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสมัครเป็นลูกจ้างสำนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้าง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้างสำนักงาน คปภ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (งานด้านบัญชี) 1 อัตรา สังกัดฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชีสายบริหาร คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี  มีทักษะการสื่อสารและประสานงานโดยเฉพาะการพูดและการเขียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมค่าตอบแทน 19,500 บาท การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 16.30 น. วิธีการสมัคร   Download […]

คปภ.อนุโลม HI และ CI เคลมประกันได้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

คปภ.อนุโลมให้ประกันจ่ายไม่เกิน 12,000 บาท สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation ,Community Isolation และ Hotel Isolation นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ คปภ. เปิดเผยว่า หลังจากหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อยุติร่วมกัน ว่า การจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้ง 3 แบบ กรณีผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก กรณีเป็นผู้ป่วยในเพียงอย่างเดียวให้จ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาท นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ คปภ. เปิดเผยว่า หลังจากหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อยุติร่วมกัน ว่า การจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้ง 3 แบบ กรณีผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก กรณีเป็นผู้ป่วยในเพียงอย่างเดียวให้จ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ส่วนกรณีที่กรมธรรม์คุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาท เช่นกัน […]

อาคเนย์ แจงระหว่างนี้ยังดำเนินธุรกิจปกติ ย้ำมีเงินพอจ่ายค่าสินไหมลูกค้า

อาคเนย์ ชง คปภ.เลิกกิจการ 28 ม.ค. แจงระหว่างนี้ยังดำเนินธุรกิจปกติ ย้ำมีเงินพอจ่ายค่าสินไหมลูกค้า กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ระบุว่าบริษัทอาคเนย์ฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ คปภ.ให้พิจารณาอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจนั้น วันที่ 27 ม.ค. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจและให้บริการ รวมถึงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และขณะนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายอยู่ถึง 170% และยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าและคู่ค้าทุกราย ทั้งนี้ การดำเนินการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน (คปภ.) เป็นไปเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้ได้รับเงินคืนทุกราย ซึ่งลูกค้าทุกกรมธรรม์จะได้รับการคุ้มครองและดูแลตามสิทธิอย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลพนักงาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย บริษัทฯ […]

คปภ. ยังไม่อนุมัติ อาคเนย์ฯ เลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังคุ้มครองอยู่

คปภ. ยังไม่อนุมัติ อาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครอง พร้อมตั้งทีมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจข้อกฎหมายให้ชัด 26 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ชี้แจงกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นั้น คปภ. ระบุว่า ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ให้บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 1.วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่ 2.วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทราบ และใช้สิทธิตามกฎหมาย […]

คปภ. แถลง ห้าม บ.ประกันฯ ยกเลิก-เปลี่ยนเงื่อนไข “เจอ-จ่าย-จบ” หากลูกค้าไม่สมัครใจ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ ที่รับผิดชอบส่วนงานประกันภัยในแต่ละด้าน ร่วมกันแถลงผลการหารือร่วมกับทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันที่ขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ เพื่อหาทางออกของปัญหาการประกันภัยโควิด19 แบบเจอจ่ายจบ ที่มียอดเคลมพุ่งสูง ส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท และกรณีที่สมาคมประกันวินาศภัยฯ เสนอขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทบทวนคำสั่งนายทะเบียน 38/2564 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนมาก ใช้สิทธิบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันโควิด รวมถึงกรณีที่ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งSMS เสนอเปลี่ยนกรมธรรม์จากเจอจ่ายจบ เป็นการคุ้มครองอื่นๆ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า การหารือวันนี้ทางนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาและประมาณการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ จะส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ส่วนประเด็นการขอยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 สมาคมฯ ให้ข้อมูลว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะสูงขึ้นอีก จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย COVID-19 ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุม คปภ. มีมติร่วมกัน 7 ข้อหลัก […]

1 2 3
error: