คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 14/2566 1. ตำแหน่งพยาบาล: 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล อัตราค่าตอบแทน : 19,950 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแนบเอกสารวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3.3 เป็นผู้สําเร็จการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถาบันอื่น ๆ หรือของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร (อย่างน้อย 6 เดือน) หรือมีประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) Advertisement กําหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2566 […]

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 19,950-24,600 บาท บัดนี้-27ก.ค.66

  คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2566 1. ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํา ต่ํากว่านี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุข สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ อัตราค่าตอบแทน 19,950 บาท 2. ตำแหน่งเภสัชกร 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน  21,150 – 24,600 บาท กําหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ค. 2566 สามารถสมัคร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/คําสั่ง/ สมัครงาน […]

คณะแพทยศาสตร์ มมส.รับสมัครพนักงาน31อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-14ก.ค.66

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) วุฒิ ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-14ก.ค.66 1. พยาบาลปฏิบัติการ 28 อัตรา 2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 3. นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา 4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2. สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัครมาพร้อม ค่าสมัครส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสาวเพลินพิศ ปักษา […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้าง27อัตรา 3-11ก.พ.65

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง 1.1 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.4 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะต้องส าเร็จการศึกษาดังนี้ – ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต – ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา – ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม – มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาที่จะมอบหมายให้สอน หรือทำวิจัยและ – สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ หรือ […]

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 สมัครงาน (ด่วนที่สุด) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจต้องเขียนข้อความแนะนำตัวและแจ้งวันที่พร้อมเริ่มงาน โดยแนบ Resume, Transcript และเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นไฟล์ .pdf (ต้องรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว) กำหนดรับสมัคร: บัดนี้-15 สิงหาคม 2564 ส่งมาที่ [email protected] พร้อมระบุ Subject: Job App 4_ ชื่อผู้สมัครภาษาไทย ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อกลับ ภายใน 19 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงาน 23 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2564 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 1.1 ตำแหน่ง พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานราชการ (เงินรายได้) 2.1 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางไปรษณีย์ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด โทร. 0 5596 7939 […]

error: