คณะเศรษฐศาสตร์ มอ.รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ส.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รับสมัครบัดนี้-15ส.ค.66 ทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14ก.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรี หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-14ก.ค.66 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.0-2561-3468, 0-2940-6511 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31พ.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จวุฒิปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ ภาควิชาสหกรณ์ อาคารพิทยาลงกรณ ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ บัดนี้-31พ.ค.66 โทร.0-2561-3468,0-2940-6511 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-17มี.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.เอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เกรดเฉลี่ย ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน (หรือชนิดอื่นที่เทียบเท่า อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ หากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยขั้นสูง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-17มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23ก.พ.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครออนไลน์ บัดนี้-23ก.พ.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5394-2208 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการศึกษา ป.ตรี ผ่าน ก.พ. TOEIC500 บัดนี้-6ธ.ค.65

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) มีผลTOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) เงินเดือน 21,250 บาท บวกเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของคณะไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี สมัครบัดนี้-6ธ.ค.65 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.econ.tu.ac.th/ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารกลุ่มสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-696-6106 ,02-696-6101 ติดต่อคุณรัชนู ฟูนันท์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.65

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบมาด้วย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-613-2452 02-696-6106 หรือ 089-801-8455 (รัชนู) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: