คณะศิลปศาสตร์ มอ. รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี สมัครทางออนไลน์บัดนี้-12ต.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี) สาขาวิชาการสอบ บัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้ Advertisement สมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th บัดนี้-12ต.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-7428-9541 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ์ 3อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 20/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา ยุโรปศึกษา (ทุกสาขาเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส) จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ (ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์จิตวิทยา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ในสาขาจิตวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชาจิตวิทยาเห็นสมควร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ระดับวุฒิ ป.เอก) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (กรณีมีประสบการณ์การสอนโดยตรงจากสถาบันการศึกษาอาจได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้โดยเป็นไปตามดุลพินิจของคณะฯ) เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.66 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือ โทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มี.ค.65

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว) ทางด้านภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected]

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ ประจำโครงการรัสเซียศึกษา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29มิ.ย.61

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการรัสเซียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษารัสเซีย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2696-5207 หรือเว็บไซต์ http://arts.tu.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

error: