ม.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30เม.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP 190030 – ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา Computer Engineering หรือ สาขา Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง – คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น คุณวุฒิ ปริญญาโท พ.ศ. 2564 – ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 […]

error: