คณะรัฐศาสตร์ มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการเงิน) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการเงิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท Advertisement – ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมายการเงิน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ สารสนเทศข้อมูล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเงินและบัญชีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น – มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีหรือโปรแกรม สำเร็จรูปด้านการเงินและบัญชี โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Excel รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำเสนองานเป็นอย่างดี – หากมีประสบการณ์ด้านการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดทำงบการเงิน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และการใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสามมิติจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงาน อิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) […]

error: