คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การตลาด วุฒิ ป.เอก บัดนี้-22ส.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการตลาด 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 Advertisement ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities สอบถามรายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ ด้านบริหารองค์กร-ทรัพยากรมนุษย์

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities รายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัดนี้-30เม.ย.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities รายละเอียดโทร. 06 3947 2614 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนิติกร ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ทักษะภาษาอังกฤษดี บัดนี้-24มี.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การสมัคร สมัครทาง Internet โดยให้ผู้สมัครดำเนินการดังต่อไปนี้ 4.1.1 สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนำคม 2565 ในระบบที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรำ >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> เข้าสู่ระบบการสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครอาจารย์ทางด้านการตลาด 1 อัตรา

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1. ทางอีเมล์[email protected] (วันที่25 พฤศจิกํายน 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 2. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครั้งที่7/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป. เอก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา>>ร่วมงานกับเรา>>แบบฟอร์ม>>ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564และสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5742หรือ085-916-5327ในวันและเวลำรำชกำรโดยมีช่องทางการยื่นใบสมัครดังนี้ ทางอีเมล์ [email protected] (วันที่21 กันยำยน 2564จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12121โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่21 กันยำยน2564เป็นส าคัญ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครอาจารย์ทางด้านการบัญชี วุฒิ ป.เอก

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก 1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website www.tbs.tu.ac.th(เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) 2. สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และสอบถามลายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ ทางอีเมล์ [email protected] อนึ่งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) 5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 5.2.1 ทางอีเมล์ [email protected] (วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 5.2.2 […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านการบัญชี วุฒิ ป.เอก บัดนี้- 31พ.ค.64

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก การรับสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4
error: