คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ ศรีราชา รับสมัคร จนท.วิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 20,000 บาท ระยะเวลาในการจ้าง 1ต.ค.66-31ม.ค.67 รวมระยะเวลา 4 เดือน คุณสมบัติเฉพาะ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร การศึกษา สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศว ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ในงานวิชาการศึกษา รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้และความสามารถใช้ Microsoft office word, excel, […]

error: