คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Advertisement Advertisement   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัณฑิตศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง 1. เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี บริบูรณ์ 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร โดยมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินหรือใบทหารกองหนุน 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, excel , power point) 5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 6. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 7. […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครจนท. ป.ตรี

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป รหัส พษ 632 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 14,300 บาท สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหาร การศึกษา พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย […]

error: