สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่งทุกหน่วยรับ16ข้อสั่งการจากนายกฯ มีเรื่องลดขบวนรถติดตามให้น้อยสุดด้วย

Advertisement รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวง และ กรมต่าง ๆ รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. รับข้อสั่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม ครม. นัดแรก รวม 16 ข้อไปเร่งดำเนินการ Advertisement สำหรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณามอบหมายในเรื่องต่าง ๆรวม 16 ข้อ ดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 มติ มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มติ มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ พิจารณาดำเนินการ ในประเด็นการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไข […]

error: