เปิดคำสั่ง “ชัชชาติ” ให้เผยข้อมูล กทม.ผ่านดิจิทัล ให้ ปชช.เข้าถึงฟรี

Advertisement เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ออกคำสั่งที่ 1564/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า Advertisement ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม […]

error: