ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ 15 อัตรา 16-20ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ 15 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน  10,500 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 715 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044371663 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ต.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช. 6-13ธ.ค.65

  จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 4 อัตรา ปฏิบัติงานจุดตรวจ (Checking Point) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 อัตราค่าจ้างเหมา 10,500 บาท / เดือน / คน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันลงนามในสัญญา) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 6-13ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: