ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 รับสมัครผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ วุฒิ ปวส. บัดนี้-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตําแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจําสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,080. บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกลไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่วนตรวจสภาพรถ อาคารตรวจสภาพรถ (ด้านหลังอาคาร 4) กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2271 8500 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 […]

error: