เปิดค่าตอบแทนกรรมการกีฬาอาชีพล่าสุด ผอ.จัดอีสปอร์ต ได้วันละ5พัน-เทนนิสสูงสุดทัวร์นาเมนต์ละ3.4หมื่น

Advertisement 23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 63/2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ Advertisement Advertisement ทั้งนี้ในท้ายประกาศได้กำหนด บัญชีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬา ที่มีการปรับปรุงล่าสุด อาทิ 1.กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ […]

error: