ผลวิจัยชี ปี62 คนไทยตายก่อนวัย13,200คน เหตุ “กิจกรรมทางกาย” ไม่เพียงพอ

Advertisement 15 มี.ค. 2566 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ ให้ลดลงเหลือร้อยละ 25 ภายในปี 2568 ภายใต้ 9 เป้าหมายหลัก หนึ่งในนั้นคือ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ซึ่งกรมอนามัยได้ขับเคลื่อน ลดการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 10 Advertisement ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า ผลศึกษาวิจัยภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี 2562 พบว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ หรือน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ หรือปีที่มีสุขภาพดีของคนไทยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จาก 5 โรคไม่ติดต่อ คือ […]

error: