ราชกิจจาฯ ลงประกาศเกณฑ์เงินเดือนใหม่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ประจำตำบล มีผลบังคับ1ต.ค.นี้

Advertisement 6 กันยายน 2566 “ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 Advertisement โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพและทัดเทียมกับ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม มาตรา ๑๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน […]

ครม.เคาะ 4.7พันล้าน เพิ่มค่าตอบแทน “กำนัน-ผญบ.” สูงสุดเดือนละ1.2หมื่น

14 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รายละเอียด ดังนี้ (1) การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน สรุปดังนี้ กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 คน อัตราเงินตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 คน อัตราเงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 คน อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน […]

error: