(619อัตราสมัครออนไลน์)กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท13-19มี.ค.60

Advertisement   Advertisement การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 บรรจุทั่วประเทศ จำนวน 619 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://pea.job.thai.com หรือ www.pea.co.th ภายในวันที่ 13-19 มี.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information) คุณสมบัติทั่วไป/คุณวุฒิ – สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  – การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) […]

(19อัตรา)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส. เงินเดือน12,690 รับสมัคร3-5ส.ค.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 7 อัตรา 3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ลบค.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้สมัครตำแหน่งลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง, ลูกจ้างช่าง (ลชง.) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในการสมัครได้ โดยการไฟฟ้าจะจ้างในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท เท่านั้น […]

(37อัตรา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร25-27ก.ค.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-27 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิทยากร ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง คุณสมบัติ 1. อายุ 31-40 ปี นับถึงวันรับสมัคร 2. สำเร็จการศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ และมีวุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ 3. พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 8 ปี 5. มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือบิดา มารดามีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 579 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 579 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 11 ส.ค ถึง 17 ส.ค.2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สังกัดสำนักงานใหญ่ จำนวน 86 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (หน่วยงานฝึกอบรม) สังกัดส่วนภูมิภาค 12 พื้นที่  (ทั่วประเทศ) จำนวน 492 อัตรา  ตำแหน่งและคุณวุฒิดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 ได้ทาง http://job.pea.co.th/ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -17 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัคสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านระบบ ATM […]

error: