การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รับสมัครพยาบาลปริญญา(เฉพาะทาง)

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปริญญาตรี ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา (เฉพาะทาง)   1  อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา Advertisement คุณวุฒิ/สาขา และคุณสมบัติอื่นๆ คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (ยังไม่หมดอายุ) มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉินหรือสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือเฉพาะทางอื่นๆตามที่สภาการพยาบาลกําหนด มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ไม่จํากัดภูมิลําเนา การรับสมัคร รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egat.co.th/  ตั้บงแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

กฟผ. เปิดรับสมัครวิศวกร สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-11ต.ค.64

  กฟผ. เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและก๊าซเรือนกระจก รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 5-11 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ www.egat.co.th/recruit หรือ scan QR code หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกสรรหาบุคคล โทร 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240  

error: