ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับ 2 กำหนดให้ใช้บัตรประชาชนยื่นเป็นหลักฐานได้แล้ว

Advertisement 31 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ระบุว่า Advertisement โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

error: