การยางฯสาขาท้ายเหมือง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-20เม.ย.65

Advertisement Advertisement   การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2565 การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท โดยไม่ผูกพันในการรับเข้าเป็นพนักงาน คุณสมบัติเฉพาะ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห่งนี้ได้ 3. มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่การ 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ – ปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจ […]

error: