การยางฯอุดรฯ รับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-6พ.ค.65

Advertisement Advertisement   การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ ตำแหน่ง พนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,080 บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) ปฏิบัติงานที่ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Advertisement 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (3) ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารจากการรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ (5) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (6) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองควบคุมและติดตาม […]

error: