ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบให้ ป.ป.ช.-พนง.ไต่สวน พกพาวุธปืน

Advertisement ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบให้ คณะกรรมการป.ป.ช.-พนง.ไต่สวน พกพาวุธปืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง Advertisement พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด อาทิ โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใช้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมาตรการควบคุม การมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Advertisement ข้อ 9 ในการมี การใช้ และการพกพา ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้อนุญาตเฉพาะบุคคล ดังนี้ […]

error: