การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-9พ.ย.65

Advertisement Advertisement   การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1 จำนวน 1 อัตรา (ศรีราชา/ชลบุรี) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.3 จำนวน 1 อัตรา (บ้านโป่ง/ราชบุรี) เงินเดือนใน อัตรา 16,830 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร เว้นแต่ เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ กปภ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรอง และสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมา แสดง – คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / […]

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-20ก.ค.65

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี,พิมพ์ติดคล่อง Thai, Eng มีความรู้ความชำนาญด้านงานธุรการ สารบรรณ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 382 หมู่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-4277-1350 หรือ 084-1133415ติดต่อ คุณกัลยา วงค์ษา […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100อัตรา

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา (บรรจุและแต่งตั้ง 96 อัตรา, สำรอง 4 อัตรา) วุฒิ ปวส./ป.ตรี ตำแหน่งวิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, สถาปนิก, นักบริหารงานทั่วไป(นิเทศศาสตร์), นักบริหารงานทั่วไป(นิติศาสตร์), นักบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, ช่างโยธา, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานพัสดุ – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 21 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 14 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 15 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพยาบาล 8-20มิ.ย.65

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4 สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การรักษาเบื้องต้น) หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.pwa.co.th 8-20มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กปภ.รับสมัครบรรจุนักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ป.ตรี บัดนี้-23มี.ค.65

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพได้ จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ในการทำงาน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์งานด้านความปลอตภัยในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การเป็น วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กร และการจัดทำข้อมูล รับสมัครบัดนี้-23 มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ทั่วประเทศ165อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี2564 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี2564 สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 28 อัตรา 1. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 22 อัตรา 2. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 29 อัตรา 3. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 23 อัตรา 4. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 14 อัตรา 5. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 2 อัตรา 6. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 3 อัตรา 7. การประปาส่วนภูมิภาค เขต […]

การประปาส่วนภูมิภาคเฮ ครม.อนุมัติ ปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 142,830บ.

ครม.อนุมัติ ปรับอัตราเงินเดือน การประปาส่วนภูมิภาค สูงสุด 142,830บ. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงาน จากเดิมขั้นที่ 46.5 อัตรา 113,520 บาท เป็นขั้นที่ 53 อัตรา 142,830 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้ ระดับ 10 อัตราเดิม 99,970 บาท อัตราใหม่ 124,770 บาท , ระดับ 11 อัตราเดิม 108,810บาท อัตราใหม่ 133,770บาท และระดับ 12 อัตราเดิม 113,520บาท อัตราใหม่ 142,830 บาท สำหรับเหตุผลในการเสนอ เนื่องจากเป็นบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ กปภ. ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 โดยเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับกิจการและภารกิจของ […]

1 2 3
error: