การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Advertisement การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ Advertisement ตามที่ได้มีประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ ในตำแหน่งๆต่าง Download ประกาศ Download บัญชี Download นิติกร Download วิศว(โยธา) Download เศรษฐกร Download เศรษฐกร (โท) Download วิเคราะห์(โท) Download วิเคราะห์ Download วิศว(คอม) Download วิศว(GIS) Advertisement Download คอม(ซอฟแวร์) Download คอม(เครือข่าย) Download บริหาร(จัดการ) Download บริหาร(การเงิน) Download โยธา(ก่อสร้าง) Download โยธา(สถาปัต) Download ช่ายโยธา3 Download […]

error: