เรียกประชุมสภา กทม. ครั้งแรกพรุ่งนี้ เตรียมเลือก ปธ.-รอง ปธ.

Advertisement วันนี้ (5 มิถุนายน) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1394/2565 เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีรายละเอียดระบุว่า Advertisement ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 บัดนี้การเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 จึงให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง   […]

error: