รวมทางด่วนขึ้นฟรี “สงกรานต์ 2567” เริ่ม 11-21 เม.ย.นี้

Advertisement กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สังกัดกระทรวงคมนาคม จึงประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ โดยแบ่งออกเป็นยกเว้นการจัดเก็บทางพิเศษ 6 สายทาง และยกเว้นการจัดเก็บมอเตอร์เวย์ 4 สายทาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Advertisement ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย […]

กทพ.ประกาศปรับค่าทางด่วน 5 บาท เริ่ม 1 มี.ค.นี้

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กทพ.จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มี.ค. 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว ยังคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช – รถ 4 ล้อ ​ราคาเดิม 40 บาท ​ปรับเป็น 45 บาท – รถ 6-10 ล้อ ​ราคาเดิม 60 บาท ​ปรับเป็น 65 บาท – รถมากกว่า […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครพนักงานการเงิน ระดับ 4 สมัครออนไลน์ บัดนี้-18ต.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานตําแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 แผนกพัฒนาธุรกิจ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานักผู้ว่าการ จํานวน 2 อัตรา – สําเร็จการศึกษาวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร สาขาการบริหารการเงิน สาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ สาขาการตลาด หรือ วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ หรือ วุฒิการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.exat.co.th ตั้งแต่บัดนี้- 18 ต.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การทางพิเศษฯ รับสมัครบรรจุพนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 27ก.พ.-13มี.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 4 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านการจัดการการความรู้ การจัดการวัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์หรือภาษาต่างประเทศ สารสนเทศศาสตร์ – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, PSU-TEP, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 27ก.พ.-13มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การทางพิเศษฯ รับสมัครบรรจุวิศวกรแผนกทดสอบ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท บัดนี้-9มี.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา – วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ หรือนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, PSU-TEP, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา Mobile Application บนโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาต่าง ๆ เช่น C/C#/C++, Java, Javascript, SQL, PHP, Python ฯลฯ […]

ครม.เห็นชอบ ขึ้นเงินเดือนรองผู้ว่าการทางฯ เป็น142,830บาท

7 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงเฉพาะระดับตำแหน่งที่เกินกว่า 113,520 บาท ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และสำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ ผู้อำนวยการกอง จากอัตราเดิม 99,970 เป็น 120,270 บาท ผู้อำนวยการฝ่าย จากเดิม 108,810 เป็น 133,770 บาท ผู้ช่วยผู้ว่าการ จากเดิม 111,160 เป็น 138,270 รองผู้ว่าการ จากเดิม 113,520 เป็น 142,830 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระดับ 8 – 11 เพื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เนื่องจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ใช้มานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ได้มีการปรับขยาย รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรม […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครวิทยากร ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรี มีผลTOEIC บัดนี้-3ม.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม หรือด้านนวัตกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง – อัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์การทำงาน แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุ ในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 20,030 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ทำงาน ในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีตัดทิ้ง – อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร – มีความรู้ด้านการออกแบบและเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรม – มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร – มีความรู้ด้านกระบวนการจัดการและการสร้างนวัตกรรม – มีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ […]

กทพ. ขอให้ลบด่วน ภาพต้อนรับ “APEC 2022” หลังมีการตัดต่อ ข้อความอันเป็นเท็จ

ภายหลังที่ ทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ได้ออกมาชี้แจง ถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพต้อนรับการประชุม “APEC 2022” ที่ติดตั้งบนทางด่วน โดยมีข้อความ welcome to APEC 2022 ตัวอักษรตัว e ตรงคำว่า welcome ตกหล่นนอกจากคำผิดแล้ว ยังบอกด้วยว่า ภาพธงด้านล่างยังเป็นของการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียอีกด้วย ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ไม่รอบคอบ ซึ่งทาง กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ล่าสุด ทางเพจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูล จากทางฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความว่า “ให้ผู้กระทำการดังกล่าว ลบภาพและข้อความอันเป็นเท็จ ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป” ภายหลังที่มีผู้นำภาพป้ายข้อความต้อนรับผู้นำ เอเปค โดยมีข้อความอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ และแชร์ต่อๆ กัน พร้อมกับโพสต์ภาพ ใบประกาศจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความดังนี้ […]

การทางพิเศษฯ แจงเก็บค่ารักษา Easy Pass 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่า กทพ.จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass จำนวน 25 บาท ต่อเดือน ในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ กทพ.จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว-เติมเงินเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป และจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีจากผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากการให้บริการบัตร Easy Pass กทพ.ต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้ โดย กทพ.ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ซึ่ง กทพ.ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass อาทิ ไปทำงานต่างประเทศ หรือเหตุอื่นๆ ก็สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งาน […]

มีผลแล้ว! กำหนดความเร็วบนทางด่วน ขับได้ไม่เกิน100 กม./ชม. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ, รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่ใช้ทางด่วนทั้งทางยกระดับและระดับดิน ดังนี้ ความเร็วบนทางด่วน “ทางยกระดับ” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. กำหนดความเร็ว “ระดับดิน” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม. […]

1 2 5
error: