กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครสอบ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา 15-19ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสสาขา ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย ต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ 2 .ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เครื่องประดับอัญมณี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน กลุ่มสาขาวิชา เครื่องประดับอัญมณี รหัสวิชา […]

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครครูภาษาไทย วุฒิ ป.ตรี 7-17มี.ค.66

  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, ภาษาและวรรณคดีไทย, ไทยศึกษา, ภาษาไทยและการสื่อสาร, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 7-17 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: