ไขข้อข้องใจ “เสาสัญญาณ-กังหันลม-แผงโซล่าเซลล์” ต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่?

Advertisement 6 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2565 กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทราบและถือปฎิบัติต่อไป ถึงข้อหารือของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กรณี “เสาสัญญาณโทรศัพท์” เป็น “สิ่งปลูกสร้าง” ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หรือไม่ Advertisement โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เคยให้คำปรึกษาและคำแนะนำแล้วว่า มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดว่า ”สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่าโรงเรือน อาคาร ตึกหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้ เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน Advertisement ดังนั้นจุดรับส่งสัญญาณ (รวมเสาสัญญาณโทรศัพท์) กังหันลม แผงโซล่าเซลล์ จึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ แต่กรณีที่จอดรถซึ่งมีหลังคา มีลักษณะเป็นการติดตั้งไว้ถาวรและมีสภาพเป็นโรงเรือนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างตามมารตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ   ข่าวจาก : มติชน

error: