กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครพนักงาน28อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในด้านงานการเจ้าหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 4 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 4. พนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (นิติกรระดับ 1) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 6. พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำคลังวัคซีน 1 อัตรา […]

กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา บัดนี้-16 ธ.ค.64

  กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 3) ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ดี 4) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ) […]

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์ แบบฉีด 1 เข็ม และฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ,สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน (โครงการวิจัย HPV single dose) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 3338 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 […]

error: