กองเกษตรสารนิเทศ รับสมัครพนักงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้–31ต.ค.66

Advertisement Advertisement   **ประกาศรับสมัครงาน** ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัดกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณสมบัติ – เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ – การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเพื่อเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ – มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (สื่อโซเชียล) – มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และต่างจังหวัดได้ – อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง) หลักฐานการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ – สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ – รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ป.ตรีทุกสาขา ตัดต่อได้

  กองเกษตรสารนิเทศ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท – มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ – มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิกดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 บัดนี้-22ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-6ก.ค.65

    กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-6ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: